Het getijdenboek van Joop Dam

omslag getijdenboek
Getijdenvarianten (fragment uit: Getijdenboek)

Consolidatie van sedimenten (fragment uit: Getijdenboek)

Als eco-art te kwalificeren is het werk van de kunstenaar Joop Dam. Dit is prachtig weergegeven in zijn kunstenaarsboek Getijdenboek (Middelburg 1975). 'Dit getijdenboek behelst de voornaamste gegevens over het merkwaardige verschijnsel der getijden, de getijverwekkende krachten door maan en zon, de invloeden ervan op de wateren van de wereldzeeën, de kusten en de gedragingen van zeevarenden en landbewoners. Het is verlucht met fotografieën, getijtafels en -krommen en afbeeldingen van door de vloed achtergelaten voorwerpen van allerlei aard. Het bevat verder een beknopte beschrijving van enkele getijdeprojecten, een dito levensbeschrijving van de samensteller en een verklarende woordenlijst. De welwillende lezer/kijker bedenkt tenslotte: To avoid all mistakes is beyond man's power!'

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...